Loty wykonywane wg przepisów wykonywania lotów z widocznością VFR w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa można wykonywać do FL195, chyba że lot VFR odbywa się w wydzielonym elemencie przestrzeni np. TSA, TFR, EA lub ich odpowiednikach. Ich przepisy znajdziemy w Załączniku 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Docczytaj dalej

Przepisy ogólne wykonywania lotów wg przepisów ICAO zawarte są w Załączniku nr 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. W dokumencie tym znajdziemy także przepisy wykonywania lotów IFR i VFR. Na dowódcy statku powietrznego ciąży obowiązek zaplanowania i wykonania lotu zgodnie z zasadami obowiązującymi w ruchu lotniczym. Jest on odpowiedzialnyczytaj dalej

14 listopada b.r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1070/2007 zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa. Rozporządzenie określa, iż w terminie do dniaczytaj dalej

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylające dyrektywę 2006/23/WE. Rozporządzenie to dokonuje znacznego rozszerzenia kompetencji i zakresu obowiązków Europejskiej Agencjiczytaj dalej

1 października 2009 roku Komisja Europejska uruchomiła powszechnie dostępne usługi europejskiej nawigacji satelitarnej nazwanej EGNOS czyli European Geostationary Navigation Overlay Service. EGNOS to wkład Europy w rozwój globalnego systemu nawigacji satelitarnej GNSS. Z EGNOS’u nieodpłatnie mogą korzystać zarówno instytucje, jak i osoby prywatne.  Dzięki systemowi EGNOS zwiększy się dokładność nawigacjiczytaj dalej

17 grudnia 2009 roku w TMA Warszawa zostaną wprowadzone procedury precyzyjnej nawigacji obszarowej P-RNAV. Celem projektu, jest między innymi zwiększenie przepustowości przepływów ruchu lotniczego, podniesienie dokładności nawigacji, optymalizacja profili zniżania i wznoszenia. Wśród pozytywów, jest także zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu lotniczego na środowisko. Ponadto, modyfikacja organizacji przepływu ruchu jest niezbędnaczytaj dalej

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego. Celem nowelizacji rozporządzenia jest zharmonizowanie działań władz lotnictwa cywilnego oraz państw sąsiadujących w zakresie zwolnienia z obowiązku składania planów lotu przez statki powietrzne wykonujące loty VFR w przestrzeniczytaj dalej